Hledám živnostníka

nebo nebo  Seznam oborů

Obchodní podmínky

1.      Provozovatel

Provozovatelem služby je společnost JT PARTNERS s.r.o., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 209850 pod identifikačním číslem 016 50 343, se sídlem Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha 8, dále jen "provozovatel".

2.      Služba

2.1.  Provozovatel provozuje portál www.zivnostnici.cz. Tento portál obsahuje katalog živnostníků a umožňuje živnostníkům spravovat informace o své osobě, dále jen "služba".

2.2.  Předmětem smlouvy je závazek provozovatele zajistit provoz nabízené služby uživateli a závazek uživatele za tuto službu platit poplatky podle platného ceníku provozovatele.

3.      Uzavření smlouvy

3.1.  Uživatelem služby se mohou stát pouze osoby samostatně výdělečně činné (fyzické osoby provozující živnost a další fyzické osoby podnikající dle zvláštních právních předpisů; OSVČ), dále jen „Uživatel“.

3.2.   K objednání služby ze strany Uživatele dojde na základě vyplněného a odeslaného registračního formuláře prostřednictvím sítě Internet.

3.3. Objednáním služeb prostřednictvím sítě internet vyslovuje Uživatel svůj závazek řídit se těmito všeobecnými podmínkami stejně, jako by tyto podmínky byly podepsané ve formě smlouvy. Všeobecné podmínky jsou závazné v platném aktuálním znění, které je veřejně přístupné na stránkách www.zivnostnici.cz.

3.4.  Smluvní vztah založený dle těchto všeobecných podmínek vzniká mezi smluvními stranami okamžikem schválení zaslaného a řádně vyplněného registračního formuláře Uživatele ze strany provozovatele služby a řídí se ustanovením občanského zákoníku a navazujících předpisů.

3.5.   Schválením registračního formuláře ze strany provozovatele je Uživateli zřízena služba a umožněna správa služby. O zřízení služby je Uživatel informován prostřednictvím e-mailu, který uvedl v registračním formuláři.

3.6.  K využití služby se musí Uživatel zaregistrovat. Během registrace je Uživatel vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Uživatel je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Uživatel nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny. Uživatel je povinen bez zbytečného odkladu Provozovatele informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupnění svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití účtu Uživatele, je Provozovatel oprávněn účet Uživatele zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. Provozovatel neodpovídá Uživateli za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

3.7.  Provozovatel je oprávněn okamžitě pozastavit či zrušit registraci Uživatele, pokud se může odůvodněně domnívat, že Uživatel porušuje tyto obchodní podmínky nebo jiné vzájemné ujednání. Zánikem či zrušením registrace nejsou dotčena ta ustanovení všeobecných podmínek, která vzhledem ke své povaze přetrvávají.

4.      Cenové programy

Služba je poskytována provozovatelem prostřednictvím následujících cenových programů:

4.1.  Neplacený program

4.1.1.     Uživatel, který se zaregistroval zdarma, může využívat služby portálu dle dostupných možností v plném rozsahu. Dostupné možnosti tarifu zdarma jsou:

Vložení svých údajů včetně popisu podnikatelské činnosti a vložení profilové fotografie. Zobrazení obchodních informací, které jsou načteny z webového portálu ARES, dále zobrazení svého e-mailového a telefonního kontaktu, získání poptávky, která byla adresována přímo Uživateli (individuální poptávky). Uživatel, který je registrován zdarma, bude zobrazen ve výsledcích vyhledávání v pozicích za prémiovými Uživateli v pořadí: hlavní působiště, působiště ostatní. Uživateli nevzniká nárok na nahlížení poptávek, které byly zadány hromadně.

Dokončením registrace Uživatel dává výslovný souhlas s těmito obchodními podmínkami.

4.2.  Placený program

4.2.1.  Uživatel, který se zaregistroval, dle platného ceníku, může využívat služby portálu dle dostupných možností v plném rozsahu. Dostupné možnosti tarifu premium jsou:

Vložení svých údajů včetně popisu podnikatelské činnosti. Vložení profilové fotografie včetně vložení svých fotografií (referencí), vytvářet si a spravovat alba. Upřednostnit vybrané fotografie ve výsledcích vyhledávání. Zobrazení obchodních informací, které jsou načteny z webového portálu ARES, dále zobrazení svého e-mailového, telefonního kontaktu a odkazu na své webové stránky. Získání poptávky, která byla adresována přímo Uživateli (individuální poptávky), dále získání poptávky, která byla adresována tzv. hromadně více Uživatelům a to přímo do svého e-mailu a profilu. Uživatel má dále přístup ke kontaktu poptávek, které nebyly určeny konkrétním Uživatelům. Uživatel bude zobrazen ve výsledcích vyhledávání na předních pozicích před Uživateli, kteří se registrovali zdarma. Primárně má přednost hlavní působiště a následně působiště ostatní. Uživateli je v profilu zobrazena informace o počtu zobrazení jeho profilu.

Dokončením registrace Uživatel dává výslovný souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Úhrada Placeného programu je dle podmínek platného ceníku jednorázová a nevratná.

Ukončením služby ze strany provozovatele nevzniká Uživateli nárok na vrácení platby.

Při úhradě v cizí měně se pro účel přepočtu CZK na cizí měnu použije aktuální kurz České národní banky ke dni zdanitelného plnění.

4.2.2.   Zvolením placeného tarifu se uživatel k zaplacení zvolené částky nezavazuje. Vzniká mu nárok na zkoušku placeného tarifu po dobu 10 dnů. V případě neuhrazení zvolení částky na účet provozovatele automaticky přejde placený tarif do tarifu zdarma. Provozovatel může zkušební dobu placeného tarifu dle písemné nebo telefonické dohody prodloužit.

5.      Prohlížeče a pluginy


5.1.  Podporované prohlížeče:

Internet Explorer: 9+; Google Chrome – předchozí a verze 35.0.+; Opera, která podporuje stejné paginy jako Google Chrome; Firefox; Safari: 5.1+

5.2.  Pluginy

Nainstalované pluginy v prohlížeči mohou mít nežádoucí vliv na chod Portálu v podporované verzi prohlížeče.

6.      Práva z vadného plnění

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Uživatel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

7.      Ukončení služby

Uživatel souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn okamžitě ukončit poskytování služby za těchto podmínek:

 • profil uživatele, dále jen “stránky“ porušují zákony ČR nebo jsou v rozporu s dobrými mravy,
 • obsah stránek poškozuje dobré jméno provozovatele,
 • Uživatel poruší tyto všeobecné podmínky,
 • Uživatel používá služby ke komerčním a jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit provozovatele,
 • Uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv funkci služeb provozovatele a/nebo se pokusil narušit stabilitu, chod nebo data služeb,
 • v případech, kdy dojde k narušení či zneužití stránek Uživatele takovým způsobem, že je již nelze nadále fakticky využívat (např. v případě přetrvávání hackerských útoků apod.),
 • stránky Uživatele přímo šíří warez (tj. autorská díla, se kterými je nakládáno v rozporu s právem, zejména v rozporu s právem autorským) nebo na takové stránky odkazují.

8.      Podmínky zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Uživatel by proto měl věnovat výše uvedeným předpisům patřičnou pozornost.

Zpracování osobních údajů je ze strany Provozovatele prováděno zabezpečeným způsobem automaticky i manuálně. Provozovatel nezpracovává osobní údaje Uživatelů webových služeb společnosti jinak, než k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž Uživatel vyslovil souhlas. Přičemž data jsou zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a rovněž pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle ale po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Osobní údaje poskytuje UživatelProvozovateli dobrovolně (u některých služeb je ale pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno).

Provozovatel bude údaje získané dle těchto podmínek zpracovávat a využívat k vytvoření databáze Uživatelů provozovaných internetových stránek, za účelem vyhodnocování cílových skupin Uživatelů provozovaných internetových stránek, za účelem vyhodnocování návštěvnosti jednotlivých internetových stránek.

Provozovatel nebude údaje získané dle těchto podmínek využívat k zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů Provozovatele anebo obchodních partnerů

Uživatel má právo k přístupu ke svým osobním údajům a má právo je doplňovat a měnit. V této souvislosti se může na Provozovatele obrátit telefonicky či elektronickou poštou na adrese podpora@zivnostnici.cz

V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto všechny Uživatele webových služeb Provozovatele, kteří poskytnou Provozovateli své osobní údaje, Provozovatel informuje o těchto jejich zákonných právech:

Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

V případě porušení povinností Provozovatele dle zákona č. 101/2000 Sb., má Uživatel právo dle § 21 předmětného zákona zejména požadovat na provozovateli vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn.

9.      Ochrana práv duševního vlastnictví

9.1.  Provozovatel je majitelem šablony, softwaru a samotné služby.

9.2.  Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

 • kopírovat, stahovat a šířit obsah provozovatele či jiných Uživatelů bez jejich svolení;
 • zasahovat jiným Uživatelům do užívání služby a jakýmkoli způsobem jim v užívání služby bránit;
 • zasahovat do bezpečnosti služby;
 • využívat služby pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv, zasílat do systému služby viry nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy;
 • vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity Uživatele či pokoušet se proniknout na účet jiných Uživatelů.

9.3.  Uživatel se zavazuje uveřejňovat na svých stránkách pouze obsah, který je v souladu se zákonem a nezasahuje do práv provozovatele nebo třetích osob.

10.  Zneužití služby

10.1. Uživatel se zavazuje, že nebude službu zneužívat. Za zneužití se považuje zejména:

 • šíření obsahu, který je obtěžující, hanlivý, proti lidské důstojnosti, diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy nebo pohlaví, který propaguje násilí či jakékoli další protiprávní jednání
 • šíření obsahu, který ohrožuje veřejný pořádek nebo oprávněné zájmy jiného Uživatele či provozovatele;
 • získávání neoprávněného přístupu k jiným počítačovým systémům;
 • narušování možnosti užití služby jinému Uživateli;
 • porušování práv týkající se užití veřejné sítě elektronických komunikací;
 • narušování nebo přerušování sítí nebo internetových stránek spojených s www.zivnostnici.cz;
 • tvorba, šíření či skladování elektronických kopií dokumentů a materiálů, které jsou chráněny autorským právem bez předchozího souhlasu jejich vlastníka.
 • úmyslně přetěžování serveru nebo jiné úmyslné zneužívání softwaru služby.

10.2. Provozovatel je oprávněn závadný obsah z internetových stránek odstranit a požadovat a vymáhat po Uživateli, který zneužitím služby způsobil provozovateli škodu, uhrazení této škody v plné výši. Škodou se rozumí jakákoli škoda způsobená Provozovateli. Škodou se rozumí jak přímá škoda, tak jakékoli nezbytně vynaložené náklady a výlohy spojené s uplatnění práva na náhradu škody a odstranění závadného stavu, který zneužitím služby vznikl. Za škodu je považována také peněžitá pokuta, kterou příslušný správní orgán udělil společnosti provozovateli za porušení právních předpisů jako důsledek zneužití služby Uživatelem.

10.3. Provozovatel není odpovědný za obsah stránek Uživatelů a neodpovídá za jakékoliv ujednání mezi Uživatelem a jakoukoliv třetí osobou a to ani v souvislosti se službou, stejně tak Provozovatel neodpovídá za porušení práva Uživatelem či třetí osobou v souvislosti se službou. Zejména Provozovatel neodpovídá a neručí za dodání, uhrazení, ztrátu či poškození výrobků, za poskytnutí služeb a záruk Uživatelem, za úhradu ceny za poskytnuté zboží či služby ani za jiné podobné ujednání mezi Uživatelem a třetí osobou.

10.4. Provozovatel dále nenese odpovědnost zejména za:

 • obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím www.zivnostnici.cz, odkazy na stránky třetích osob umístněné na www.zivnostnici.cz, reklamu, popřípadě jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem;
 • obsah umístěný na internetové stránky Služby bez jeho souhlasu a vědomí, jestliže pro Provozovatele není technicky možné a únosné jeho užívání zabránit;
 • nekompatibilitu www.zivnostnici.cz s koncovým zařízením, softwarem Uživatele nebo s jeho připojením k síti elektronických komunikací;
 • technické obtíže, včetně chyb a výpadků spojení s www.zivnostnici.cz.

11.  Cookies

Provozovatel může na svých webových stránkách používat „cookies“. „Cookie“ je informace, kterou webová stránka ukládá na pevný disk počítače uživatelů, aby si o Vás pamatovala určité informace při Vaší další návštěvě této nebo související webové stránky. Provozovatel může použít cookie pro statistické účely. Pokud si nepřejete dostávat cookies z webových stránek provozovatele, můžete nastavit váš internetový prohlížeč tak, aby vás před přijetím cookies varoval a odmítnout cookie v případě, že vás prohlížeč upozorní na jeho přítomnost. Cookies můžete v prohlížeči také zcela vypnout nebo již nainstalované cookies můžete vymazat, což však může zhoršit možnost využití webového portálu.

12.  Další ujednání

12.1. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto podmínky. Změnu marketingových podmínek je provozovatel povinen oznámit Uživateli prostřednictvím e-mailu, který uvedl v registračním formuláři. Uživatel má právo tyto změny podmínek do 14 dnů odmítnout a odstoupit od smlouvy.

12.2. Provozovatel se bude snažit o maximální funkčnost a dosažitelnost poskytované služby. Přesto, s ohledem na technické aspekty služby, nemůže poskytnout garanci stoprocentní dostupnosti služby. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit přístup ke službě na dobu nezbytně nutnou k provedení oprav, údržby nebo upgradu systému či implementace nových prvků systému.

12.3. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat.

12.4. V případě výskytu chyb při registraci, kontaktujte Provozovatele na adrese podpora@zivnostnici.cz


Tyto podmínky jsou účinné od 1.7.2014.

 

 

Nejnovější poptávka

Zednicina

Karlovarský kraj

provadime zednicke prace (štuky,lepidlo,perlinku,vyzdivky,malovani,omitani atd..)

ZOBRAZIT VŠECHNY POPTÁVKY

Business aktuality

Novinky v zákoně o DPH od roku 2015

26. ledna 2015, 16:57

Vybrali jsme pro Vás nejzásadnější novinky poslední novely zákona o DPH

Rozšířené vyhledávání

4. září 2014, 23:20

Dnešním dnem na portálu přibyla možnost podrobnějšího vyhledávání

Připravujeme mobilní verzi

11. července 2014, 19:00

Portál Živnostníci.cz připravuje mobilní verzi

Všechny články

reklama
Ukázka reklamy na hlavní stránce Geopolis
reklama
BOZP online Geopolis 2